Regulamin konkursu BMW Motorrad Days Zieleniec

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 30.08.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest  Dobrzański Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 45, 31-864 Kraków, (KRS 0000324815,NIP 675-14-26-926), zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zwycięzcę jest Organizator. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych iod@bmw-dobrzanski.pl . Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/BMWMotorradDobrzanski,
zwanej dalej “Fanpage”.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje regulamin i warunki wydarzenia organizowanego pod nazwą handlową BMW MOTORRAD DAYS ZIELENIEC 2023 Regulamin wydarzenia, w tym warunki uczestnictwa znajdują się na stronie https://bmwmotorraddays.pl/.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22/1 Kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest bezpłatne zaproszenie na wydarzenie organizowane pod nazwą handlową BMW MOTORRAD DAYS ZIELENIEC 2023 (zaproszenie obejmuje pakiet “Trasa Turystyczna”). Regulamin wydarzenia znajduje się na stronie: https://bmwmotorraddays.pl/pliki/pl/Regulamin_Motorrad_Days_2023.pdf

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/BMWMotorradDobrzanski.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Zwycięzca może przekazać Nagrodę osobie trzeciej, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wymagania określone w § 2 ust. 2, ust.3, jest konsumentem w rozumieniu art.22/1 Kodeksu Cywilnego oraz spełnia warunki określone w Regulaminie wydarzenia https://bmwmotorraddays.pl/

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/BMWMotorradDobrzanski

2. Konkurs trwa od dnia 30.08.2023 godz. 12:00 do 03.09.2023 godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE „BMW Motorrad Days Zieleniec”

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym, zdjęcia lub krótkiego wideo z podróży, którą odbyłeś/łaś swoim motocyklem BMW, opisując jednocześnie, dlaczego ta podróż była dla Ciebie wyjątkowa,

b. użycie hashtagu #MotorradDaysZieleniec.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/BMWMotorradDobrzanski.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: fotografia lub film muszą przedstawiać motocykl marki BMW Uczestnika Konkursu w kontekście podróży.

3. Organizator oświadcza, że nie będzie powielać opublikowanych materiałów – fotografie i filmy.

4. Dodanie komentarza z poprawnie wykonanymi wszystkimi zadaniami opisanymi w § 5. Ust. 1 Regulaminu, rozumie się jako akceptację niniejszego Regulaminu.

5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę. 

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona jako nowy post w dniu 04.09 do godziny 12:00  na stronie https://www.facebook.com/BMWMotorradDobrzanski

8. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko;

b. adres korespondencyjny;

c. numer telefonu;

d. adres mailowy.

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 8. Wysyłka odbędzie się drogą mailową.

11. Nagroda wysłana drogą mailową to kod zaproszenia, który Zwycięzca musi zarejestrować na stronie wyda

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Zwycięzcy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy.

3. Zwycięzca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2023 godz. 12:00 i obowiązuje do 03.09.2023 godz. 23:59.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.